Class EncryptWithImpl

All Implemented Interfaces:
XSURI, XMLObject, EncryptWith, WSTrustObject

public class EncryptWithImpl extends XSURIImpl implements EncryptWith
EncryptWithImpl.
 • Constructor Details

  • EncryptWithImpl

   public EncryptWithImpl(String namespaceURI, String elementLocalName, String namespacePrefix)
   Constructor.
   Parameters:
   namespaceURI - The namespace of the element
   elementLocalName - The local name of the element
   namespacePrefix - The namespace prefix of the element