Class SAML20AssertionTokenValidationInput

java.lang.Object
org.opensaml.saml.saml2.wssecurity.messaging.impl.SAML20AssertionTokenValidationInput

public class SAML20AssertionTokenValidationInput extends Object
Class which holds messaging data relevant to validating a WS-Security SAML 2.0 Assertion token.
 • Field Details

  • messageContext

   private MessageContext messageContext
   The message context input.
  • httpServletRequest

   private javax.servlet.http.HttpServletRequest httpServletRequest
   The HTTP request input.
  • assertion

   private Assertion assertion
   The Assertion being evaluated.
 • Constructor Details

  • SAML20AssertionTokenValidationInput

   public SAML20AssertionTokenValidationInput(@Nonnull MessageContext context, @Nonnull javax.servlet.http.HttpServletRequest request, @Nonnull Assertion samlAssertion)
   Constructor.
   Parameters:
   context - the message context being evaluated
   request - the HTTP request being evaluated
   samlAssertion - the assertion being evaluated
 • Method Details

  • getMessageContext

   @Nonnull public MessageContext getMessageContext()
   Get the MessageContext input.
   Returns:
   the message context input
  • getHttpServletRequest

   @Nonnull public javax.servlet.http.HttpServletRequest getHttpServletRequest()
   Get the HttpServletRequest input.
   Returns:
   the HTTP servlet request input
  • getAssertion

   @Nonnull public Assertion getAssertion()
   Get the Assertion being evaluated.
   Returns:
   the Assertion being validated