Class ParentProfileRequestContextLookup<StartContext extends BaseContext>

java.lang.Object
org.opensaml.messaging.context.navigate.RecursiveTypedParentContextLookup<StartContext,ProfileRequestContext>
org.opensaml.profile.context.navigate.ParentProfileRequestContextLookup<StartContext>
Type Parameters:
StartContext - type of starting context
All Implemented Interfaces:
Function<StartContext,ProfileRequestContext>, ContextDataLookupFunction<StartContext,ProfileRequestContext>

public class ParentProfileRequestContextLookup<StartContext extends BaseContext> extends RecursiveTypedParentContextLookup<StartContext,ProfileRequestContext>
A convenience subtype of RecursiveTypedParentContextLookup which returns the ProfileRequestContext parent of the target BaseContext.
  • Constructor Details

    • ParentProfileRequestContextLookup

      public ParentProfileRequestContextLookup()
      Constructor.