Class AbstractHttpServletMessageErrorHandler

java.lang.Object
org.opensaml.messaging.error.servlet.AbstractHttpServletMessageErrorHandler
All Implemented Interfaces:
MessageErrorHandler, HttpServletMessageErrorHandler

public abstract class AbstractHttpServletMessageErrorHandler extends Object implements HttpServletMessageErrorHandler
Abstract implementation of HttpServletMessageErrorHandler.
 • Field Details

  • request

   private javax.servlet.http.HttpServletRequest request
   The HTTP servlet request.
  • response

   private javax.servlet.http.HttpServletResponse response
   The HTTP servlet response.
 • Constructor Details

  • AbstractHttpServletMessageErrorHandler

   public AbstractHttpServletMessageErrorHandler()
 • Method Details

  • getHttpServletRequest

   @Nullable public javax.servlet.http.HttpServletRequest getHttpServletRequest()
   Get the HTTP servlet request.
   Specified by:
   getHttpServletRequest in interface HttpServletMessageErrorHandler
   Returns:
   the HTTP servlet request
  • getHttpServletResponse

   @Nullable public javax.servlet.http.HttpServletResponse getHttpServletResponse()
   Get the HTTP servlet response.
   Specified by:
   getHttpServletResponse in interface HttpServletMessageErrorHandler
   Returns:
   the HTTP servlet response
  • setHttpServletRequest

   public void setHttpServletRequest(@Nullable javax.servlet.http.HttpServletRequest servletRequest)
   Set the HTTP servlet request.
   Specified by:
   setHttpServletRequest in interface HttpServletMessageErrorHandler
   Parameters:
   servletRequest - the HTTP servlet request
  • setHttpServletResponse

   public void setHttpServletResponse(@Nullable javax.servlet.http.HttpServletResponse servletResponse)
   Set the HTTP servlet response.
   Specified by:
   setHttpServletResponse in interface HttpServletMessageErrorHandler
   Parameters:
   servletResponse - the HTTP servlet response